Stop przemocy!

Chciałbym zostać notariuszem...

2015-01-23 | Agnieszka Pietryszyn

frazy kluczowe: usługi prawnicze, radca prawny, notariusz

Kancelaria notarialna to w powszechnej opinii miejsce, do którego udajemy się chcąc zawrzeć akt notarialny, najczęściej dotyczący zbycia lub nabycia nieruchomości. Myśląc o notariuszu w głowie mamy zazwyczaj starszego Pana w okularach, który czuwa nad prawidłowością zawieranego aktu. Właśnie do takich wyobrażeń ogranicza się wiedza przeciętnego człowieka na temat zawodu notariusza, będącego tak naprawdę bardzo ważnym elementem sfery prawno-administracyjnej państwa, z czego mało kto zdaje sobie sprawę.

Droga do bycia notariuszem
Aby zostać notariuszem trzeba przede wszystkim ukończyć studia prawnicze. Jest to pierwszy, bezwzględny warunek. Kolejnym jest konieczność zdania egzaminu na aplikację notarialną. Egzamin ma formę testu składającego się ze 150 pytań. Kandydat na notariusza po zdaniu egzaminu odbywa aplikację notarialną, trwającą 30 miesięcy. Aplikacja odbywa się w kancelarii praktykującego notariusza - wskazanego przez izbę notarialną lub wybranego przez aplikanta (konieczne jest wtedy zawarcie stosownej umowy). Aplikacja kończy się trzyczęściowym egzaminem notarialnym, w czasie którego sprawdzana jest wiedza i umiejętności osoby aspirującej do funkcji notariusza.

Pozytywne zdanie egzaminu nie uprawnia jednak do bycia pełnoprawnym notariuszem. Konieczne jest jeszcze odbycie dwuletniego stażu zawodowego, nazywanego asesurą, która - podobnie jak aplikacja - odbywa się w kancelarii praktykującego notariusza. Po odbyciu stażu można już wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z ostatecznym wnioskiem o powołanie na notariusza. Minister, po zasięgnięciu opinii okręgowej Izby Notarialnej, powołuje notariusza we Wrocławiu czy jakiejkolwiek innej lokalizacji, wskazując jego siedzibę. Należy jednak pamiętać, że notariuszem można zostać dopiero po ukończeniu 26 lat.

Kompetencje notariusza
Poza wspominanym już sporządzeniem aktów notarialnych notariusze zajmują się także m.in.: potwierdzaniem własnoręczności podpisu, zgodności odpisów dokumentów z oryginałem, spisywaniem protokołów np. z walnych zgromadzeń wspólników spółki, przyjmowaniem oświadczeń w sprawie spadków etc. Reasumując rolą notariusza jest wykonywanie czynności, nadających lub potwierdzających ważność prawną dokumentów. Z tego też wynika jego niezwykle istotna rola w polskim porządku prawnym, w którym wypełnia funkcję quasi-urzędniczą, nie będąc formalnie instytucją państwową.